Skarga związana z naruszeniem przepisów RODO do protokołu Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych UODO Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UODO Podania, wnioski, petycje – pismo ogólne Rzecznik Prasowy UODO Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych Zawiadomienia związane z Inspektorami Ochrony Danych (IOD) Podania, wnioski, petycje – pismo ogólne do protokołu Skontaktuj się z nami https://uodo.gov.pl/
Responsive image

Skarga związana z naruszeniem przepisów RODO

Możliwe powody: m.in. przetwarzanie danych bez wymaganej zgody, ujawnienie danych, bezprawny obrót danymi.

W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu).

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia przepisów - w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem zgodnie z art. 58 ust. 2 RODO. Skargę do Prezesa Urzędu może złożyć osoba fizyczna, jeżeli nieprawidłowość dotyczy przetwarzania jej danych osobowych. W przypadku, gdy skarga dotyczy przetwarzania danych osobowych innej osoby, konieczne jest pełnomocnictwo udzielone przez tę osobę do jej reprezentowania w postępowaniu przed Prezesem Urzędu.

Kto może być pełnomocnikiem?

1. osoba fizyczna1,

2. podmiot, organizacja lub zrzeszenie - które nie mają charakteru zarobkowego, mają cele statutowe leżące w interesie publicznym i działają w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą2.

1 Pełnomocnictwo musi spełniać wymogi wskazane w art. 32-34 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

2 Art. 80 ust. 1 RODO

Responsive image

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UODO

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Miętkowski.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do UODO w innym trybie.

Możliwy kontakt:

Responsive image

Podania, wnioski, petycje – pismo ogólne

Możliwy kontakt:

  • Listowny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza dostępna na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  • Ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu
Responsive image

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Możliwy kontakt:

Responsive image

Rzecznik Prasowy UODO

Serdecznie zapraszamy do kontaktów z pracownikami Departamentu Komunikacji Społecznej.
Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania kierowane przez dziennikarzy. Zrobimy to tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Chcemy bowiem jak najlepiej pomagać Państwu w przygotowywaniu materiałów dotyczących ochrony danych osobowych.

Departament Komunikacji Społecznej udziela odpowiedzi na pytania przesłane wyłącznie przez dziennikarzy.

Prosimy o:

  • przedstawienie krótkiego opisu problemu,
  • określenie oczekiwanego terminu udzielenia odpowiedzi,
  • podanie swoich danych kontaktowych.

Kontakt:

  • tel. 22 531 09 62
  • Poczta elektroniczna: rzecznikprasowy@uodo.gov.pl
  • Listowny: Departament Komunikacji Społecznej UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Responsive image

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych w Twojej organizacji dokonuje się za pomocą formularza dostępnego na stronie Urzędu, który należy wypełnić, a następnie załączyć do pisma ogólnego.

Możliwy kontakt:

Responsive image

Zawiadomienia związane z Inspektorami Ochrony Danych (IOD)

O zmianach dotyczących Inspektorów Ochrony Danych zawiadomisz Prezesa UODO wypełniając właściwy formularz, a następnie prześlesz go elektronicznie:

Responsive image

Kto i w jakich sytuacjach zobowiązany jest do złożenia wniosku o uprzednie konsultacje?

Z przepisów RODO wynika, że z wnioskiem o uprzednie konsultacje może wystąpić administrator danych (art. 36 ust. 1 RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych do podmiotów, które mogą wystąpić o konsultacje zaliczyła również podmiot przetwarzający (art. 57 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Z wnioskiem o uprzednie konsultacje należy wystąpić w sytuacji, w której w wyniku przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych na liście badanych operacji przetwarzania znajdą się operacje, dla których ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowane zostało jako wysokie i gdy administrator danych nie może znaleźć środków wystarczających do zmniejszenia (zminimalizowania) tego ryzyka do dopuszczalnego poziomu (art. 36 RODO).

Wówczas przed rozpoczęciem przetwarzania danych należy wyniki przeprowadzonej oceny skonsultować z organem nadzorczym, chyba że administrator podejmie decyzję o nieprzetwarzaniu danych, np. niewprowadzaniu nowej usługi.

Podkreślić zatem warto, że jeżeli przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych wykazała, że przetwarzanie nie będzie powodować wysokiego ryzyka, wtedy nie ma podstaw do wystąpienia do organu o uprzednie konsultacje (36 ust. 1 RODO).

Uprzednie konsultacje są narzędziem służącym do współpracy pomiędzy organem nadzorczym oraz administratorem. Celem uprzednich konsultacji jest jak najlepsze zabezpieczenie operacji przetwarzania danych osobowych przez administratora przy współpracy organu nadzorczego.